Samenwerkingspartners
Spinaker SO Regio 
 
De Spinaker is een school waar onderwijs wordt gegeven aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar die door gedrag en/of psychische problemen worden gehinderd in hun ontwikkeling. Het is een school waar rust, structuur en regelmaat hoog in het vaandel staan. Het is ook een school waarin de medewerkers trachten kinderen weer plezier in leren of werken terug te geven, want veel van onze leerlingen hebben in het reguliere onderwijs teleurstellingen opgedaan. Binnen ons onderwijs wordt zoveel mogelijk geprobeerd met hun gedrag rekening te houden. Dat betekent echter niet dat de leerlingen niet worden aangesproken op hun gedrag, want de leerlingen moeten leren omgaan met grenzen. We gaan confrontaties en frustraties niet uit de weg. De kleuterbouw van SO De Spinaker maakt onderdeel uit van het Jonge kind centrum. 
 
SBO de Piramide 
Onderwijs voor kinderen met leer- en/of ontwikkelingsachterstanden in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. 
De school verzorgt onderwijs voor moeilijk lerende kinderen en kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. De Piramide wil kinderen een plek bieden waar ze verder kunnen groeien in hun ontwikkeling De groepen zijn meestal kleiner dan in het reguliere basisonderwijs. In alle klassen is rust en structuur belangrijk. Leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in het omgaan met en het lesgeven aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van leren en/ of gedrag. Het streven is een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. Vanuit dit pedagogisch klimaat wordt bewerkstelligd dat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen op cognitief en sociaal- emotioneel gebied. Door een goed leerstofaanbod voor de cognitieve ontwikkeling en een goed aanbod voor de sociaal- emotionele ontwikkeling aan te bieden wordt dit bereikt. Er vindt differentiatie plaats naar tempo, leeftijd en mogelijkheden van het kind. 
Met name bij jonge kinderen komt er soms een complexe problematiek naar voren waarbij niet direct duidelijk is welke onderwijs/ zorgbehoefte er ligt. Er is vooral voor de leeftijdsgroep 4 t/m 6 jaar behoefte aan een integraal aanbod, waarbij de samenwerking met Integrale Vroeghulp en Centrum voor Dagbehandeling de combinatie van onderwijs en zorg vorm kan geven. 
 
Parlan, Daghulp Alkmaar  
Parlan staat voor kinderen, jongeren en hun opvoeders met vragen rondom opgroeien en opvoeden en biedt ondersteuning en behandeling als de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden. 
Elk kind maakt deel uit van een gezin of breder opvoedsysteem. Oplossingen liggen dus dichtbij. Samen met de cliënt zoeken we naar mensen in de omgeving die kunnen helpen bij het vinden van oplossingen. Daarbij werken we samen met andere organisaties en onderwijs. 
Daghulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht van kinderen, hun ouder(s) /verzorger(s) en de opvoedkundige omgeving van het kind. Vaak is een klein zetje in de juiste richting genoeg. Soms is langduriger aanpak nodig. 
Kinderen verdienen het om zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen kunnen niet goed meekomen in de kinderopvang of het onderwijs of de ontwikkeling van het kind roept vragen op. Wij helpen kinderen en jongeren die door uiteenlopende oorzaken een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen hebben. 
Wij maken de problematiek inzichtelijk, lopen de ontwikkelingsachterstand zo optimaal mogelijk in en eventuele gedragsproblemen nemen af of verdwijnen. Ook ouders voelen zich weer in staat om de opvoeding zonder of met minder beperkte begeleiding weer op te pakken. Er is een duidelijk beeld van de mogelijkheden van het kind en de opvang/onderwijsplaats sluit hierbij aan. 
Afhankelijk van de vraag van het kind betrekken we specialismen bij onze hulp: logopedist, fysiotherapeut, creatief therapeut of een psychiater. 
Voor het verkrijgen van onze hulp is een beschikking vanuit nodig. 
 
 Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland 
De meeste kinderen doorlopen het basisonderwijs vrij soepel. Maar sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Het SWV-PPO- Noord-Kennemerland zorgt ervoor dat kinderen onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoeften en talenten, zo dicht mogelijk bij huis. Ook als er extra ondersteuning nodig is. 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften. Vertrouwen in de ontwikkelingskracht en talenten van kind en leerkracht is de basis, in partnerschap met de ouders. Passend onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons samenwerkingsverband, schoolbesturen, scholen en ouders. 
Binnen het samenwerkingsverband Passend onderwijs Noord-Kennemerland hebben wij voorzieningen om kinderen tijdelijk (korter dan 2 jaar) of permanent op te kunnen vangen. Op deze wijze wordt het continuüm van zorg in de nabijheid van de leerling gerealiseerd. De S(B)O- scholen hebben te maken met het opvangen van kinderen met meervoudige problematiek en complexe onderwijsbehoeften. Om efficiënt en slagvaardig de S(B)O-voorzieningen in te kunnen zetten, geeft het samenwerkingsverband prioriteit aan flexibilisering van het SBO en SO. Het samenwerkingsverband ondersteunt onderwijsgroepen, die de bestaande indeling van clusters en onderwijssoorten binnen het SBO/SO doorbreken. Te denken valt aan opvang voor risicoleerlingen, leerlingen die tussen BAO en SO in zitten of van een Centrum voor Dagbehandeling afkomstig zijn, leerlingen die vanuit het BAO doorstromen richting SO of SBO dan wel een andere basisschool en leerlingen die mèt een cluster indicatie vanwege hun specifieke onderwijsvraag in zo’n flexibeler setting beter op hun plek zijn.