Missie en visie
1.1 Missie
Ieder kind heeft recht op een goede start in het onderwijs. Vanuit deze gedachten wordt er gewerkt aan een stevige basis waarin kinderen vaardigheden ontwikkelen en inzicht verkrijgen in hun eigen kunnen. Er is veel aandacht voor het sociaal emotioneel leren.  
Doel is om het jonge kind te laten uitstromen naar een passende onderwijsvervolgplek en of het bieden van een passende onderwijsplek (SO-SBO) waar het kind zichzelf als succesvol en competent ervaart. 

1.2 Visie  
Binnen het Jonge Kind Centrum bieden we een geïntegreerd aanbod van zorg, behandeling en onderwijs. Wij willen jonge kinderen een plek bieden waar het kwetsbare kind gezien wordt en veiligheid ervaart. In een veilige vertrouwde omgeving mogen kinderen zichzelf zijn en krijgen ze ruimte om zich te ontwikkelen. Vanuit de overtuiging dat de betrokkenheid van het systeem cruciaal is voor succeservaringen van het kind is er een nauwe samenwerking met het gezin. Op een professionele en resultaatgerichte wijze geven we inhoud en uitvoering aan de begeleiding van het jonge kind.  
Er wordt gewerkt in een team dat elkaar ziet, oog heeft voor alle kinderen, een open houding heeft en waarbinnen leren van en met elkaar centraal staat. Er is continu proces van evaluatie,(zelf) reflectie en bijstelling. 

1.3 Kernwaarden 
 De kernwaarden van het Jonge Kind Centrum zijn terug te vinden in de naam van het centrum en worden in de praktijk aangevuld met de kernwaarde Veiligheid. 
Dit zijn:  
Veiligheid: De basis in de leeromgeving vormt het bieden van veiligheid. We willen kinderen een voorspelbare omgeving bieden waarbinnen kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. We werken vanuit vertrouwen en waardering met de kinderen.  
Succes: We willen kinderen gevoelens van succes en competentie laten ervaren. Ieder kind heeft mogelijkheden en door daarbij aan te sluiten stimuleren we de ontwikkeling en het gevoel van competentie.   
Toegankelijk:Een open en positieve houding is onze basis naar leerlingen, ouders, collega’s en externe partners. Wij gaan uit van waarderend kijken waarbij je aansluit bij het positieve. Een open positieve houding draagt bij aan een goede communicatie, samenwerking en laat waardering zien.  
Integraal: Alle partners in de opvoeding werken nauw samen vanuit de overtuiging dat dit de ontwikkeling van het kind positief beïnvloed.  
Passend: Ieder kind heeft recht op een passende plek die aansluit bij zijn/haar mogelijkheden.