Medezeggenschapsraad
De Wet Medezeggenschap Scholen bepaalt dat de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op een groot aantal beleidsonderdelen. Zoals gezegd, de GMR gaat zich bezig houden met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die alle scholen aangaan. De MR richt zich op het beleid op schoolniveau. Medezeggenschap in het onderwijs geeft ouders, leerkrachten en leerlingen een actieve rol bij het beleid van de school. Ouders praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school.

De MR bestaat uit de volgende leden:
Dhr. F. Pietersz, ouder
Mevr. C. Kesselaar, ouder
Vacant , ouder
Mevr. R. Delis, leerkracht
C. Lammers, leerkracht
Dhr. B. Buijs, leerkracht